ກະຊວງສຶກສາ ແຈ້ງໂຈະການຮຽນ-ການສອນ ສຳລັບໂຮງລ້ຽງເດັກ, ໂຮງຮຽນອະນຸບານ ແລະໂຮງຮຽນປະຖົມ ທັງພາກລັດ ແລະເອກະຊົນໃນທົ່ວປະເທດ

ວັນທີ 17 ມີນາ 2020 ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ອອກແຈ້ງການເລື່ອງມາດຕະການປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອໂຄວິດ-19 ເຫັນດີໃຫ້ໂຮງລ້ຽງເດັກ, ໂຮງຮຽນອະນຸບານ, ລວມທັງຫ້ອງກຽມປະຖົມສຶກສາ ແລະ ກຸ່ມຮຽນຜ່ານການຫຼີ້ນ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໂຈະການຮຽນ-ການສອນ ຊົ່ວຄາວ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 17 ມີນາ ຫາ 21 ເມສາ 2020 ແລະ ສຳລັບຊັ້ນປະຖົມ ກໍ່ໃຫ້ໂຈະເຊັ່ນດຽວກັນ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 19 ມີນາ ຫາ 21 ເມສາ 2020